#m- 012

 
mirror, wagon wheel rim, wrought iron      30 diam. x 4.25 in.      $1100
                                                                32.25 diam. x 4.25 in.      $1100
                                                                36 diam. x 3.25 in.      $1100           

<    back to metal mirror page    >